صحبت های دانشجویان دانشگاه قم در برنامه سخنرانی بهادری
جهرمی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر صحبت های دانشجویان دانشگاه قم در برنامه سخنرانی بهادری
جهرمی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، دانشجویان دانشگاه قم در حضور علی بهادری جهرمی به طرح نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و سخنگوی دولت نیز به مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان پاسخ داد. امیدوارم از خبر صحبت های دانشجویان دانشگاه قم در برنامه سخنرانی بهادری
جهرمی
راضی بوده باشید.

صحبت های دانشجویان دانشگاه قم در برنامه سخنرانی بهادری
جهرمی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۶ ۰۲:۴۷:۵۳