حضورهواداران برای استقبال از تیم ملی مقابل فرودگاه امام خمینی(ره)

حضورهواداران برای استقبال از تیم ملی مقابل فرودگاه امام خمینی(ره) به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر حضورهواداران برای استقبال از تیم ملی مقابل فرودگاه امام خمینی(ره) شما در…