نویسنده: seraj-jouybar

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با امیرعبداللهیان

گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با امیرعبداللهیان به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با امیرعبداللهیان به گزارش سوالات شرعی و احکام،…