احکام محرم و نامحرم احکام محرم و نامحرم

احکام محرم و نامحرم

 احکام محرم و نامحرم
احکام محرم و نامحرم

در ادامه مطلب

درس سيزدهم

ارتباط با نامحرم

سؤال: راه رفتن با نامحرم چه حكمى دارد؟

پاسخ: اگر به قصد لذت و ريبه باشد جايز نيست. [۱]

نشستن در برابر نامحرم

سؤال: آيا نشستن بر سر سفرهاى كه نامحرم وجود دارد حرام است؟

پاسخ: اگر كلمات مفسدهانگيز رد و بدل نشود و از نگاههاى حرام خوددارى گردد و نيز ترس افتادن به گناه در كنار نباشد اشكال ندارد

سلام به نامحرم

سؤال: آيا سلام كردن به مرد نامحرم جايز است؟

پاسخ: همه مراجع: اگر به قصد لذت و ترس افتادن به حرام نباشد مانعى ندارد

سؤال: آيا پاسخ دادن سلام مرد نامحرم مخصوصاً مردان جوان لازم است؟

پاسخ: جواب سلام به صورت عادى و متعارف واجب است

نامه نگارى با نامحرم

سؤال: نامه نگارى با نامحرم و طرح مسائل شهوانى چه حكمى دارد؟

پاسخ: همه مراجع: طرح مسائلى كه باعث فراهم آمدن زمينه فساد است اشكال دارد

نشستن كنار نامحرم

سؤال: گاهى در وسايل نقليه به جهت نشستن مرد كنار زن، بدنشان به يكديگر برخورد مىكند، در اينجا تكليف چيست؟

پاسخ: همه مراجع: اگر باعث تحريك شهوت و فساد گردد، جايز نمىباشد.

شوخى با نامحرم

شوخى با نامحرم اگر با قصد لذت باشد و يا بترسد به گناه بيفتد جايز نيست.

پزشك نامحرم

سؤال: در جايى كه پزشك زن در دسترس باشد، آيا لمس بدن زن از روى لباس، به وسيله پزشك مرد جايز است؟

پاسخ: همه مراجع: اصل لمس بدن زن نامحرم، از روى لباس حرام نيست; ولى اگر تلذّذ و مفسدهاى در بين باشد، جايز نيست

سؤال: لمس بيمار براى معاينه و درمان، چه حكمى دارد؟

پاسخ: همه مراجع: اگر پزشك هم جنس در دسترس نباشد، لمس بيمار براى معاينه و درمان اشكال ندارد; ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند

پرستار نامحرم

سؤال: آيا پرستار مىتواند براى گرفتن نبض و فشارخون و… به بدن نامحرم نگاه و او را لمس كند؟

پاسخ: همه مراجع: با وجود پرستار هم جنس، اين كار براى غير هم جنس جايز نيست; ولى اگر ضرورت باشد، اشكال ندارد

تماس بدنى

هر كسى كه نگاه كردن به او جايز نيست، تماس بدنى با او نيز جايز نيست، هرگونه لمس كردن بدن با هر عضوى كه باشد، حرام است و بايد از آن اجتناب كرد، مگر از روى لباس، بدون قصد لذّت و ريبه.

دست دادن به نامحرم جايز نيست ولو بدون قصد لذّت باشد.

دست دادن با نامحرم اگرچه از بستگان نزديك مثل پسردايى و پسرعمو باشند حتّى بدون قصد هم جايز نيست

دیدگاهتان را بنویسید