۹۵ مددجوی زندان‌های بوشهر در طرح آموزش از راه‌دور ثبت‌نام می‌شوند

۹۵ مددجوی زندان‌های بوشهر در طرح آموزش از راه‌دور ثبت‌نام می‌شوند به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۹۵ مددجوی زندان‌های بوشهر در طرح آموزش از راه‌دور ثبت‌نام می‌شوند…