نحوه آب کشیدن و تطهیر سرامیک نجس

سوالات: چگونه باید زمین سخت مانند سرامیک نجس را تطهیر کنیم؟ نحوه تطهیر و آب کشیدن سرامیک نجس چگونه است؟

برای آب کشیدن و تطهیر سرامیک نجس یا هر زمین سخت دیگر چند راه حل و مرحله دارد:

۱- تطهیر سرامیک نجس با آب کر و لوله کشی

اگر دسترسی به آب لوله کشی و آب کر دارید بعد از برطرف کردن عین نجاست در صورت رسیدن آب متصل به کر و لوله کشیدی به آن سرامیک نجس یا زمین تطهیر می شود. به همین راحتی!

۲- تطهیر سرامیک نجس با آب قلیل

چه چیزهایی نجاست را پاک میکند

مطهرات و نجاسات چند تا است؟ انواع آن را نام ببرید.

اگر دسترسی به آب کر و ولوله کشی نداشتید و با آب قلیل قصد تطهیر و آب کشیدن سرامیک نجس را داشتید به دو صورت است:

  1. اگر سالن راه خروج آب داشته باشد با دو بار شستن با آب قلیل و خارج شدن آب سرامیک نجس پاک می شود.
  2. راه خروج آب از سالن وجود ندارد، که در این صورت با آب قلیل شستشو دهید و با یک پارچه یا هر وسیله دیگر جمع کنید و یا کار مجددا برای بار دوم تکرار کنید که در این صورت سرامیک نجس پاک خواهد شد، به همین راحتی!

نظر مراجع تقلید درباره تطهیر و آب کشیدن سرامیک نجس

آیت الله سیستانی در توضیح المسائل میفرمایند: «زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود اگر نجس شود با آب قلیل، پاک می گردد ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و اگر آبی که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون نرود و در جایی جمع شود برای پاک شدن آنجا؛ باید آب جمع شده را با پارچه یا ظرفی بیرون آورند».
بنابراین پس از برداشتن آبها از زمین، چنانچه بار دیگر آب ریخته شود زمین پاک میشود.

آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که آب متصل به کر روی آن بریزید چنانچه بعد از برطرف شدن عین ادرار آب متصل به کر به همه جایی که نجس شده است برسد، پاک می شود و نیاز به جمع کردن غساله آب هم نمی باشد.
اگر با آّب قلیل آب بکشید یک مرتبه آب بریزید آب آن را خارج کنید و یک مرتبه دیگر آّب بریزید که آب ان از سالن خارج شود پاک می شود.
اگر سالن راه خارج شدن آب نداشته باشد یک مرتبه آب بریزید که به تمام جای نجس برسد و آب آن را با وسیله اى مثل پارچه و امثال آن، یا وسیله مکنده دیگرى جمع کنید و بنابر احتیاط دوباره آب قلیل روى آن بریزید و به صورت سابق جمع کنید، پاک مى شود.(آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسأله ۱۹۵و۱۹۷)

دیدگاهتان را بنویسید