صیغه یا ازدواج موقت چه شرایطی دارد؟

حکم شرعی و شرایط لازم برای خواندن صیغه ازدواج موقت بین دو نفر در اسلام عبارتند از:

 به زبان  عربى درست قراعت بشود به احتياط واجب، و در زمانی که خود مرد و زن به زبان عربی مسلط نباشند  صيغه را به عربى صحيح بخوانند به‏ هر لفظ‏ى كه صيغه را  میتوانند قراعت کنند صحيح است و لازم هم نيست كه وكيل بگيرند اما بايد لفظ‏ى بگويند كه معنى “زوجت و قبلت” (زوجیت و قبول آن) را بفهماند.

و دومین شرط از شرایط خواندن صیغه ازدواج موقت این است که . مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را قرار است بخواند تصمیم  انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را میخواهند بخوانند ، زن به گفتن «زوجتك نفسى‏» تصمیمشاین است  كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزويج‏» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى‏ خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت‏» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى آنان را وكيل كرده ‏اند، زن و شوهر بشوند.

بقیه شرایط ازدواج موقت یا همان صیغه در ادامه مطلب

سومین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که  كسى كه صيغه را مى‏ خواند بالغ و عاقل باشد، جه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.

چهارمین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که  اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى‏ خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند.
پنجمین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که زن و مرد به ازدواج راضى باشند.

ششمین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که  زن اگر دختر باكره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. یعنی عقد اگر بدون اذن پدر یا جد پدری خوانده شود باطل است. (مگر برای کسانی که مرجع تقلید آنها، اجازه پدر را حکم تکلیفی می دانند و حکم وضعی به شمار نمی آورند.)

هفتمین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که 

مدت زناشویى معین شود.

هشتمین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که بر مقدار مهریه، زن و مرد به پول یا مال دیگرى توافق كنند و در عقد ذكر نمایند.

نهمین شرط از شرایط خواندن صیغه یا ازدواج موقت بین دو شخص این است که  زن ممنوعیتی از ازدواج نداشته باشد. مثل اینکه در ایام عده از عقد نکاح دیگر نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید