روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان
کامل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان
کامل
رییس پژوهشگاه رویان، ضمن پیش‌بینی در مورد توانمندی تولید اعضای بدن تا سال ۲۰۵۰، از پیام رهبری مبنی بر این‌که این موضوع نباید منجر به ساخت انسان کامل شود. امیدوارم از خبر روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان
کامل
راضی بوده باشید.

روایت رییس پژوهشگاه رویان از پیام رهبری در خصوص ساخت انسان
کامل  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۰۲:۴۳:۱۹