اختصاص ۲۲۰میلیارد ریال اعتبار به روستاهای فاقد دهیاری بندرعباس

اختصاص ۲۲۰میلیارد ریال اعتبار به روستاهای فاقد دهیاری بندرعباس به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اختصاص ۲۲۰میلیارد ریال اعتبار به روستاهای فاقد دهیاری بندرعباس به گزارش سوالات شرعی…