جشن۴۵سالگی انقلاب ایران بیانگراستقامت مردم در دفاع از ارزش‌ها است

جشن۴۵سالگی انقلاب ایران بیانگراستقامت مردم در دفاع از ارزش‌ها است به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جشن۴۵سالگی انقلاب ایران بیانگراستقامت مردم در دفاع از ارزش‌ها است به گزارش…