نویسنده: seraj-jouybar

۱۳۰ میلیارد تومان در پروژه آبشیرین کن دیر سرمایه‌گذاری می‌شود

۱۳۰ میلیارد تومان در پروژه آبشیرین کن دیر سرمایه‌گذاری می‌شود به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۳۰ میلیارد تومان در پروژه آبشیرین کن دیر سرمایه‌گذاری می‌شود به گزارش…