ماه: دسامبر 2023

تکمیل مبادله هفتمین گروه اسرای فلسطینی-اسرائیلی در چارچوب آتش بس

تکمیل مبادله هفتمین گروه اسرای فلسطینی-اسرائیلی در چارچوب آتش بس به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تکمیل مبادله هفتمین گروه اسرای فلسطینی-اسرائیلی در چارچوب آتش بس به گزارش…