نظرات کارگروه قوه قضاییه در فیلم نامه بی بدن اعمال
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نظرات کارگروه قوه قضاییه در فیلم نامه بی بدن اعمال
شد
کاظم دانشی در نشست خبری گفت: ما اولین گروه فیلم‌برداری بودیم که در زندان رجایی شهر توانستیم فیلم‌برداری کنیم و مجوزش را از قوه قضاییه گرفتیم. امیدوارم از خبر نظرات کارگروه قوه قضاییه در فیلم نامه بی بدن اعمال
شد
راضی بوده باشید.

نظرات کارگروه قوه قضاییه در فیلم نامه بی بدن اعمال
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۳ ۰۲:۴۰:۱۰