ماجرای پیشنهاد سعید جلیلی به شهید رئیسی در خصوص فرآوردهای
نفتی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ماجرای پیشنهاد سعید جلیلی به شهید رئیسی در خصوص فرآوردهای
نفتی
سعید جلیلی گفت: بحثی را در اوایل دولتی رئیسی در خصوص تولید و مصرف فرآوردهای نفتی بیان کردم و جناب آقای رئیسی بسیار استقبال کردند که در برنامه هفتم بیاید و امروز آمده است ولی این کافی نیست. امیدوارم از خبر ماجرای پیشنهاد سعید جلیلی به شهید رئیسی در خصوص فرآوردهای
نفتی
راضی بوده باشید.

ماجرای پیشنهاد سعید جلیلی به شهید رئیسی در خصوص فرآوردهای
نفتی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۱۳ ۰۲:۴۴:۳۷