لحظه هدف قراردادن تجهیزات جاسوسی رژیم اسرائیل در شعبای
لبنان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر لحظه هدف قراردادن تجهیزات جاسوسی رژیم اسرائیل در شعبای
لبنان
مقاومت اسلامی لبنان صحنه‌هایی از عملیات مقاومت اسلامی در هدف قرار دادن تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی در مرکز نظامی رادار در مزارع اشغالی شبعای لبنان را منتشر کرد. امیدوارم از خبر لحظه هدف قراردادن تجهیزات جاسوسی رژیم اسرائیل در شعبای
لبنان
راضی بوده باشید.

لحظه هدف قراردادن تجهیزات جاسوسی رژیم اسرائیل در شعبای
لبنان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۶ ۰۲:۳۹:۱۷