عزاداری شیعیان افغانستانی مقیم قم در روز عاشورای
حسینی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر عزاداری شیعیان افغانستانی مقیم قم در روز عاشورای
حسینی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، در سالروز عاشورای حسینی افغانستانی‌های مقیم قم در قالب دسته‌های سینه زنی به سمت حرم بانوی کرامت حرکت کردند و به عزاداری پرداختند. امیدوارم از خبر عزاداری شیعیان افغانستانی مقیم قم در روز عاشورای
حسینی
راضی بوده باشید.

عزاداری شیعیان افغانستانی مقیم قم در روز عاشورای
حسینی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۹ ۰۲:۳۹:۰۵