طرح تحقیقی ترویجی روی کاشت کنجد در استان بوشهر انجام
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر طرح تحقیقی ترویجی روی کاشت کنجد در استان بوشهر انجام
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، شهریار مرشدی گفت: در راستای تعامل ترویج با تحقیقات و بررسی سازگاری و امکان سنجی یافته‌های تحقیقاتی در شرایط واقعی کشاورزان با مشارکت محقق معین، کشاورز، مروجین اجرای پروژه مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش کنجد با رقم شاهد محلی دشتستان در مزارع زارعین استان بوشهر اجرا شد.
وی افزود: در این راستا آزمایش مقایسه لاین‌های امیدبخش کنجد SES97-104 و SES97-110 با رقم شاهد دشتستان ۲ به مدت یک‌سال زراعی در دو منطقه از استان بوشهر واقع در برازجان و روستای سنا در شرایط زارعین اجرا شد.
مرشدی در خصوص نتایج علمی این تحقیقات اظهار داشت: نتایج نشان داد که عملکرد دانه SES97-110 و شاهد دشتستان ۲ به ترتیب با ۲ هزار و ۲۳۸ و ۲ هزار و ۲۴۴ کیلوگرم در هکتار در منطقه برازجان بیشتر بود و در روستای سنا لاین امید بخش SES97-110 با هزار و ۹۷۲ کیلوگرم بیشترین عملکرد دانه را نشان دادند. انتقال نتایج این پروژه با افزایش درآمد کشاورزان و تولید در منطقه به سهم خود باعث امنیت اجتماعی و غذایی می‌شود.
وی از جمله نتایج و دستاوردهای اقتصادی بیان داشت: با توجه به افزایش جمعیت و وابستگی بیش از ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن نیاز ضروری به افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور وجود دارد. از طرفی افزایش تولید از دو مسیر افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولید در واحد سطح امکان پذیر است. با توجه به شرایط تغییر اقلیم تولید و معرفی ارقام اصلاح شده محصولات زراعی به منظور افزایش عملکرد برای هر منطقه و اقلیم یکی از فعالیت‌های تأثیرگذار کشاورزی کشور است. امیدوارم از خبر طرح تحقیقی ترویجی روی کاشت کنجد در استان بوشهر انجام
شد
راضی بوده باشید.

طرح تحقیقی ترویجی روی کاشت کنجد در استان بوشهر انجام
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۳ ۰۲:۳۹:۲۹