رییس ستاد انتخاباتی « مصطفی پورمحمدی» در قزوین منصوب
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رییس ستاد انتخاباتی « مصطفی پورمحمدی» در قزوین منصوب
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، طی حکمی از سوی سید شهاب الدین صدر «هادی عباسی» به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی «مصطفی پورمحمدی» در استان قزوین منصوب شد. امیدوارم از خبر رییس ستاد انتخاباتی « مصطفی پورمحمدی» در قزوین منصوب
شد
راضی بوده باشید.

رییس ستاد انتخاباتی « مصطفی پورمحمدی» در قزوین منصوب
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۱۹ ۰۲:۴۳:۴۳