رئیس سازمان غذا و دارو: قیمت انسولین در آمریکا ۸ برابر ایران
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر رئیس سازمان غذا و دارو: قیمت انسولین در آمریکا ۸ برابر ایران
است
محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: قیمت آزاد انسولین هنوز از قیمت منطقه پایین‌تر است و در کشوری مثل آمریکا این دارو با ۸ برابر قیمت در ایران به فروش می‌رود. امیدوارم از خبر رئیس سازمان غذا و دارو: قیمت انسولین در آمریکا ۸ برابر ایران
است
راضی بوده باشید.

رئیس سازمان غذا و دارو: قیمت انسولین در آمریکا ۸ برابر ایران
است  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۷ ۰۲:۳۸:۰۴