دیدار امیرعبداللهیان با سفرای جمهوری اسلامی ایران در
اروپا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دیدار امیرعبداللهیان با سفرای جمهوری اسلامی ایران در
اروپا
امیدوارم از خبر دیدار امیرعبداللهیان با سفرای جمهوری اسلامی ایران در
اروپا
راضی بوده باشید.

دیدار امیرعبداللهیان با سفرای جمهوری اسلامی ایران در
اروپا  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۵ ۰۲:۳۷:۲۱