دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای برخورد با تخلفات حوزه
اجاره بها

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای برخورد با تخلفات حوزه
اجاره بها
به گزارش سوالات شرعی و احکام، استاندار کرمانشاه در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه دستور ویژه به نهادهای نظارتی برای برخورد با تخلفات حوزه اجاره بها را صادر کرد. امیدوارم از خبر دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای برخورد با تخلفات حوزه
اجاره بها
راضی بوده باشید.

دستور ویژه استاندار کرمانشاه برای برخورد با تخلفات حوزه
اجاره بها  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۳ ۰۲:۳۷:۳۰