درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ
غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ
غزه
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: انتظار نداریم فلان هنرمند مشهور ما برود لب مرز لبنان، کار رسانه‌ای کند، ولی توقع این است که همینجا، واکنش مناسب نشان بدهد. امیدوارم از خبر درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ
غزه
راضی بوده باشید.

درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان در خصوص جنگ
غزه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲ ۰۲:۳۹:۱۰