خانواده شهید حمله تروریستی خاش فرزند دلبندشان را در آغوش
کشیدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر خانواده شهید حمله تروریستی خاش فرزند دلبندشان را در آغوش
کشیدند
به گزارش خبرنگار سایت احکام خانواده شهید حسن وحیدی که در حمله تروریستی خاش به تفتان به گشت پلیس راه به شهادت رسیده بود، ظهر دوشنبه فرزندشان را در آغوش کشیدند. امیدوارم از خبر خانواده شهید حمله تروریستی خاش فرزند دلبندشان را در آغوش
کشیدند
راضی بوده باشید.

خانواده شهید حمله تروریستی خاش فرزند دلبندشان را در آغوش
کشیدند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۵ ۰۲:۳۷:۱۱