جزئیات اقدامات پلیس فتا در خصوص تخلفات انتخاباتی در فضای
مجازی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر جزئیات اقدامات پلیس فتا در خصوص تخلفات انتخاباتی در فضای
مجازی
رئیس پلیس فتای کشور گفت: نزدیک ۲۲ مورد اقدامات عملیاتی قضایی در خصوص اقدامات انتشار و بازنشر اخبار دروغ و فیک نیوزها و ترغیب به تحریم انتخابات دستگیری و تذکر داشتیم. امیدوارم از خبر جزئیات اقدامات پلیس فتا در خصوص تخلفات انتخاباتی در فضای
مجازی
راضی بوده باشید.

جزئیات اقدامات پلیس فتا در خصوص تخلفات انتخاباتی در فضای
مجازی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۲۴ ۰۲:۴۵:۳۵