تصاویری از تجمع مردم تهران درمحکومیت ترور سردار شهید سیدرضی
موسوی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از تجمع مردم تهران درمحکومیت ترور سردار شهید سیدرضی
موسوی
تجمع خودجوش مردم تهران در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در ترور سردار شهید سیدرضی موسوی در مقابل ساختمان شورای امنیت ملی را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر تصاویری از تجمع مردم تهران درمحکومیت ترور سردار شهید سیدرضی
موسوی
راضی بوده باشید.

تصاویری از تجمع مردم تهران درمحکومیت ترور سردار شهید سیدرضی
موسوی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۶ ۰۲:۳۹:۴۰