تصاویری از بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور در فرودگاه
مهرآباد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور در فرودگاه
مهرآباد
الواح هخامنشی از جمله آثاری است که حدود ۹۰ سال پیش با موافقت دولت وقتِ ایران از کشور، خارج و به دانشگاه شیکاگو «امانت» سپرده شد. این الواح در بازگشت سفر رئیس جمهور از نیویورک وارد کشور شد. امیدوارم از خبر تصاویری از بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور در فرودگاه
مهرآباد
راضی بوده باشید.

تصاویری از بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور در فرودگاه
مهرآباد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۲۲ ۰۲:۳۸:۳۱