بهار ۱۴۰۲ پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان چه تعداد
بود؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بهار ۱۴۰۲ پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان چه تعداد
بود؟
به گزارش سوالات شرعی و احکام، نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل بهار سال ١٤٠٢ نشان داد؛ ۶۱ درصد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ٩.١ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در بهار ١٤٠٢ نسبت به بهار ١٤٠١ افزایش داشت.
الف- شهر تهران

در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٥٨٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۸.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦١.٠ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٦.٩ واحد بوده است.
تعداد ١٣٨٩ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۳.۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٨٨.٧ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در بهار ١٤٠٢ بالغ بر ١٦٧٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۹.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٨.٤ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ١٢٠٤ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨٥٢٥ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.١ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٣ واحد بوده است‌.

تعداد ٢٩٥٦٥ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۲۷.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٤ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در بهار ١٤٠٢ حدود ١٨٣٣٥ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٧.٢ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٢٠ مترمربع بوده است. امیدوارم از خبر بهار ۱۴۰۲ پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان چه تعداد
بود؟
راضی بوده باشید.

بهار ۱۴۰۲ پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان چه تعداد
بود؟  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۰ ۰۲:۳۹:۴۰