بازداشت وحشیانه دانشجویان تگزاس توسط یگان ضد شورش
آمریکا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازداشت وحشیانه دانشجویان تگزاس توسط یگان ضد شورش
آمریکا
پلیس آمریکا در تداوم سرکوب دانشجویان حامی فلسطین و مخالف اسرائیل در دانشگاههای این کشور، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه تگزاس را دستگیر کرد. امیدوارم از خبر بازداشت وحشیانه دانشجویان تگزاس توسط یگان ضد شورش
آمریکا
راضی بوده باشید.

بازداشت وحشیانه دانشجویان تگزاس توسط یگان ضد شورش
آمریکا  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۰۲:۴۰:۵۱