انتصابات جدید در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان
شرقی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتصابات جدید در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان
شرقی
به گزارش سوالات شرعی و احکام، در جلسه شورای مدیران سازمان علیرضا معتمدنیا رئیس سازمان، طی حکمی حسن فرج زاده را به عنوان معاون مالی و اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی منصوب کرد.
طی حکم دیگری با امضا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی، سیامک علمی به عنوان معاون اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی منصوب گردید.
علیرضا معتمدنیا همچنین با صدور حکمی محمدرضا دیوباد را به عنوان مدیر امور شهرستان‌ها منصوب نمود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی همچنین در حکم دیگری مهندس شاهرخ محرم زاده را به عنوان مشاور رئیس سازمان منصوب کرد.
گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی می‌افزاید؛ احکام انتصابات جدید در سازمان توسط علیرضا معتمدنیا رئیس سازمان در حضور علی ابراهیم زاده نایب رئیس اول، محمدعلی توکلی دبیر هیئت رئیسه و مهندس فریبرز شهرام فر بازرس سازمان و سایر مدیران سازمان اعطا شد. امیدوارم از خبر انتصابات جدید در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان
شرقی
راضی بوده باشید.

انتصابات جدید در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان
شرقی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۲ ۰۲:۴۲:۴۰