انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان برگزار
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ششمین دوره انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان برگزار شد.

در این انتخابات، سیامک بهرامی ۳۳۰ رأی، آذر ساکی ۳۱۱ رأی، سید رضا نجفی زاده ۳۰۲ رأی، حسین میرزایی ۲۳۶ رأی، علی خادمی ۲۱۹ رأی، روح اله ولی پور ۲۱۴ رأی و علی میناپور ۲۱۳ رأی را کسب کردند.
همچنین میر حسن بیرانوند با ۱۸۷ رأی و محمد باقر حسنوند با ۱۸۴ رأی به عنوان اعضای علی البدل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انتخاب شدند. امیدوارم از خبر انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان برگزار
شد
راضی بوده باشید.

انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۰ ۰۲:۳۷:۰۰