امیرعبداللهیان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر امیرعبداللهیان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار
کرد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه، روز دوشنبه در محل اقامت وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کردند. امیدوارم از خبر امیرعبداللهیان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار
کرد
راضی بوده باشید.

امیرعبداللهیان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار
کرد  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۷ ۰۲:۴۰:۴۰