نام ۳ استاد دانشگاه یزد بین دانشمندان پراستناد جهان قرار
گرفت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر نام ۳ استاد دانشگاه یزد بین دانشمندان پراستناد جهان قرار
گرفت
به گزارش خبرنگار سایت احکام، بر اساس گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC که مبتنی بر آخرین نتایج رتبه‌بندی (Essential Science Indicators) ESI در سال ۲۰۲۲ است، ۸۴۰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺮه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ WoS-ESI ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
دکتر مهدی پاک طینت مهدی آبادی از دانشکده فیزیک در حوزه موضوعی چند رشته‌ای، دکتر علی مصطفائی‌پور از گروه مهندسی صنایع در حوزه موضوعی مهندسی و دکتر بیژن دواز از دانشکده ریاضی در حوزه موضوعی چند رشته‌ای از دانشگاه یزد به عنوان پژوهشگران برتر ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا برگزیده شدند.
گفتنی است؛ فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر، بر اساس گزارشی از پژوهشگران پراستناد در ۲۲ حوزه موضوعی علوم در یک بازه زمانی ۱۰ ساله در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WoS) اعلام می‌شود.
در واقع پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده‌اند، مرتب‌سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر بر اساس حدود آستانه استنادیESI به عنوان نخبگان علمی در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران در اﯾﻦ ﻓﻬﺮ‌ﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ آنﻫﺎ اﺳـﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﭘﮋوﻫﺸـ‌ﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ۱۰ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ باﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ، در دﺳﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﮏ درﺻﺪ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. امیدوارم از خبر نام ۳ استاد دانشگاه یزد بین دانشمندان پراستناد جهان قرار
گرفت
راضی بوده باشید.

نام ۳ استاد دانشگاه یزد بین دانشمندان پراستناد جهان قرار
گرفت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۸ ۰۲:۳۹:۱۵