مدیرعامل سابق پرسپولیس: ۸ سال است در خانه مستاجری زندگی
می‌کنم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر مدیرعامل سابق پرسپولیس: ۸ سال است در خانه مستاجری زندگی
می‌کنم
رویانیان مدیرعامل پیشین پرسپولیس گفت: ۸ سال است که مستاجر هستم با اجاره بالا. به صاحب خانه می‌گویم چرا اجاره را بالا می‌برید به هرحال باید صاحب خانه از ما راضی باشد. امیدوارم از خبر مدیرعامل سابق پرسپولیس: ۸ سال است در خانه مستاجری زندگی
می‌کنم
راضی بوده باشید.

مدیرعامل سابق پرسپولیس: ۸ سال است در خانه مستاجری زندگی
می‌کنم  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۱ ۰۲:۴۱:۵۰