فیلم اعترافات اعضای شبکه سازماندهی اغتشاشات در شهرستان
کاشمر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر فیلم اعترافات اعضای شبکه سازماندهی اغتشاشات در شهرستان
کاشمر
در عملیات مشترک سازمان اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات کاشمر، یک شبکه سازماندهی اغتشاشات که قصد آموزش و خرابکاری در سطح شهرستان کاشمر را داشت، منهدم شد. امیدوارم از خبر فیلم اعترافات اعضای شبکه سازماندهی اغتشاشات در شهرستان
کاشمر
راضی بوده باشید.

فیلم اعترافات اعضای شبکه سازماندهی اغتشاشات در شهرستان
کاشمر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۶ ۰۲:۳۹:۲۹