روایت خبرنگار مستقر در لندن از شرایط برگزاری انتخابات در
انگلستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر روایت خبرنگار مستقر در لندن از شرایط برگزاری انتخابات در
انگلستان
یکی از مواردی که در جامعه مسلمانان انگلیس بسیار واکنش داشت ؛ کشیدن روسری از سر یک خانم ایرانی مقیم حاضر در شعب اخذ رای توسط عناصر ضد اسلامی بود که این افراد چند نفر را نیز زخمی کردند. امیدوارم از خبر روایت خبرنگار مستقر در لندن از شرایط برگزاری انتخابات در
انگلستان
راضی بوده باشید.

روایت خبرنگار مستقر در لندن از شرایط برگزاری انتخابات در
انگلستان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۶ ۰۲:۳۷:۰۵