بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی
تبریز

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی
تبریز
تور رسانه‌ای بازدید اصحاب رسانه آذربایجان شرقی از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز از جمله مرکز تحقیقاتی ربع رشیدی، بیمارستان ۱۰۰۰ تخته خوابی و بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذری برگزار شد. امیدوارم از خبر بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی
تبریز
راضی بوده باشید.

بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی
تبریز  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۷ ۰۲:۴۰:۰۵